VIDYALAYA TOPPERS IN CLASS X- C B S E BOARD EXAMINATION

Name

Year

%

Veena S L

2004-05

93.00 %

Anusha N S

2005-06

93.00 %

Vishwanath V M

2006-07

93.20 %

Krishna.D.K

2007-08

96.00 %

Yashodha H Doddur

2008-09

94.40 %

1. Guruprasad
2. Uma Y D
3. Manjunath G J

2009-10

10 - CGPA
1. Vishwanath. P H
2. Arjun. M D
3. Nitesh S H
4. Niranjan. U M
5. Padma T M
6. Pooja B H
7. Pratibha M K
8. Prema Y T
9. Shambuling B S
2010-11 10 - CGPA
1. Adarsh M S
2. Soumya M Y
3. Deepa B M
4. Kumar N L
5. Mohsinkalam M M
6. Ranjithkumar C G
7. Vikram M R
8. Vinaykumar. U K
9. Nisarga. N. K
2011-12 10 - CGPA
1. Akhilesh M M
2.Amrutha P S
3.Anjana V S
4.Kavya M D
5.Nandesh S K
6.Prajwal N M
7.Prasanna V C
8. Pavan Kumar V H
9. Supriya. S.K
10. Anjana V S
11.Kavya S K
12.Vidya C T
13 Vinaya Randive
2012-13 10 - CGPA

VIDYALAYA TOPPERS IN CLASS -XII - C B S E BOARD EXAMINATION

Name

Year

%

Santosh S A

2006-07

93.20 %

Suresh .L.Y

2007-08

88.40 %

Vinod N Sankanal

2008-09

94.00 %

Krishna D K

2009-10

93.00 %
Nanda C K 2010-11 91.80 %
Uma Y D 2011-12 95.40 %
Shambulinga B S 2012-13 94.80 %